نوشته شده توسط : علیرضا آروین

رس سوم
صفت مقایسه و صفت برابری

لغات درس سوم

صفحه

page

دور از دسترس

out of reach

‌تابه

pan

خارج از – بیرون از

outside

جیب

pocket

بازگشتن

return

مستخدم – خدمتکار

servant

اندازه

size

خواب آلوده

sleepy

حل کردن

solve

داستان

story

شماره تلفن

telephone number

از

than

بنابراین

therefore

وقت – زمان

time

گوجه فرنگی

tomato

تا

until

هرچه که

whatever

کجا – جایی که

where

چه کسی – کسی که

who

عاقل

wise

گذشته فعل will = می خواست

would

عصبانی

angry

هیچکس

any body

علامت صفت مقایسه

as….. as

ترس داشتن

be afraid of

جوشاندن

boil

جوشان

boiling (adj)

کنار – به وسیله

by

تمیز

clean (adj)

کت – روپوش

coat

مرد انگلیسی

Englishman

تعداد خیلی کمی

few

پیدا کردن

find

آتش

fire

پا

foot

فراموش کردن

forget

بزرگ

great

‌دبیرستان

high school

اگر

If

بعد – بعداً

later

ترک کردن

leave

لندن

London

ممکن است

might

حرکت کردن

move

شماره – عدد

number

دستور زبان
گرامر یا دستور زبان این درس شامل دو قسمت است. ابتدا صفت مقایسه (برابری) و سپس صفت تفضیلی بیان می شود که در زیر به شرح آن می پردازیم.

۱ – شما می دانید که صفت کلمه ای است که بر سر اسم می آید و آن را توصیف می کند.

او دختر قد بلندی است .

she is a tall girl .

2 – می توان چیزها یا انسان ها را از نظر داشتن یک صفت با هم مقایسه کرد. اگر دو چیز از لحاظ داشتن صفت مورد نظر با هم یکسان باشند برای بیان آن، صفت مورد نظر را بین دو کلمه (as ….. as) قرار می دهیم . مانند :

مینا به بلند قدی مریم است. (مینا هم قد مریم است)

Mina is as tall as maryam.

این اتومبیل به گرانی آن اتومبیل است.

This car is as expensive as that car.

علی به پیری من است . (علی همسن حسن است)

Ali is as old as Hassan.

3 – اگر دو چیز را از لحاظ داشتن صفتی با هم مقایسه کنیم و یکی از آنها صفت مورد نظر را بیش از دیگری داشته باشد،‌برای بیان آن از صفت تفضیلی ( یا صفت برتر) استفاده می کنیم. برای ساختن صفت تفضیلی به صفت مورد نظر پسوند er‌ را اضافه می کنیم و پس از آن (از = than) را می آوریم.

مری قدبلندتر از هلن است.

Mary is taller than Helen.

آین خانه جدیدتر از آن خانه است.

This house is newer than that house.

هنری جوان تر از جان است.

Henry is younger than John.

4- پسوند er برای صفاتی به کار می رود که یک سیلابی هستند مانند tall , fast, old, young, long, short‌ و غیره .

۵ – همچنین پسوند er برای بعضی صفات دو سیلابی که به y ختم می شوند نیز به کار می رود مانند easy,pretty,heavy,busy و غیره .

کاربرد زبان

«پرسش درباره خانواده کسی »
Asking about someone’s family

آیا شما از خانواده بزرگی هستید؟

A – Do you come from a large family .

بله هستم .

B – yes , I do.

در خانواده شما چند نفر وجود دارند؟

A – How many are there in your family?

هفت .

B – seven

شغل پدرتان چیست؟

A – what does your father do ?

او یک دکتر است.

B – He’s a doctor.

مادرتان چطور؟

A – what about your mother?

او یک معلم است.

B – she’s a teacher.

تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید .

۱ – Reza is six feet tall. Javad is six feet tall. Reza is …. Javad.
1) older than
2) taller than
3) as old as
4) as tall as

2- Ali is 10 years old. Reza is 15 years old. Ali is ….. Reza.
1) as old as
2) as young as
3) older than
4) younger than

3 – A bus is ……..a car.
1) as large as
2) as fast as
3) larger than
4) faster than

4 – A train is …….a bus.
1) as heavy as
2) as long as
3) longer than
4) heavier than

5 – winter is …..spring.
1) linger than
2) colder than
3) busier than
4) faster than

6 – Boiling water is …..
۱) hot
2) cold
3)warm
4)cool

7 – I ………her name. I cant remember her name.
1) returned
2) forgot
3)left
4) found

8 – This problem is not difficult. I can…. It easily.
1) move
2) solve
3) forget
4) return

9 – In this big store, you can find……you need.
1) whenever
2) whatever
3) wherever
4) thing

10 – You can boil water in a …….
۱) cup
2) plate
3) pan
4) fork

پاسخ

سوال

۴

۱

۴

۲

۳

۳

۳

۴

۲

۵

۱

۶

۲

۷

۲

۸

۲

۹

۳

۱۰:: موضوعات مرتبط: زبان1
:: برچسب‌ها: زبان, زبان اول دبیرستان, درس سوم زبان اول دبیرستان, دبیرستانی ها
تاریخ انتشار : پنجشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۱ |